Our team

Alexey Vovchenko

CEO & Founder.

 

Kirill Viznyk

Software Architect

 

Dmitriy Sohach

SEO & Advertising

 

Eugeniy Melezhik

PHP-developer